Otázka eugeniky, 2. časť – o eugenických programoch

Po oboznámení sa s pojmom, cieľmi, históriou a predpokladmi eugeniky sa bližšie pozrieme na jej jednotlivé metódy či programy. Pri nich je dôležité vyjasniť si, či chceme presadzovať eugeniku na báze dobrovoľnosti alebo povinnosti. Vzhľadom na súčasný liberálny systém a jeho legislatívu by bolo presadenie povinných eugenických opatrení pomerne komplikované, hoci nie úplne vylúčené (prípad povinnej sterilizácie u osoby, ktorá nemá spôsobilosť na právne úkony). Na druhej strane väčšina eugenických praktík si žiadne povinné direktívne postupy nevyžaduje a stojí a padá na dobrovoľnosti, finančnej a inej podpore či motivácii a vzdelávacích programoch. Eugenický program nie je teda v žiadnom rozpore s princípmi liberálnej demokracie. Naopak, je možné argumentovať, že upieranie niektorých eugenických metód jednotlivcom je v rozpore s ľudskými právami.

1. Negatívna eugenika

Ako sme už spomínali, ide o eugeniku, ktorá sa snaží obmedziť fertilitu jedincov s nežiaducimi vlastnosťami. Medzi jej hlavné metódy patrí:

a) Redukcia neplánovaných počatí a pôrodov: K nej môže dôjsť napríklad prostredníctvom sexuálneho vzdelávania spojeného s dlhodobým používaním antikoncepcie (hormonálna antikoncepcia, náplaste, vnútromaternicové teliesko, vaginálny krúžok a v prípade mužov kondómy) pre vybrané skupiny obyvateľstva – buď bezplatne, alebo za symbolickú cenu. Ďalej sem môžeme zaradiť aj legalizáciu a liberalizáciu abortu, tak aby bol čo možno najlacnejší a bez problémov dostupný pre upadnuté spoločenské vrstvy.

Najväčším víťazstvom pre negatívnych eugenikov bola práve liberalizácia potratových zákonov. Hoci zdôvodnením tu bolo „právo ženy na výber“, tak ženy, ktoré majú neplánované tehotenstvá sú zvyčajne tie s nižšou inteligenciou a anti-sociálnymi tendenciami. Také ženy budú často využívať aborty ako formu antikoncepcie.

To znamená, že rozšírenie dostupnosti potratov malo eugenické dôsledky. Tí, ktorým záleží na dobrom rozmnožovaní budú podporovať agendu, ktorá zvykne byť asociovaná s ľavicou ako sú potraty a dostupnosť antikoncepcie pre každého. (Hoste, R. článok The Coming Chinese Superstate: Richard Lynn’s Eugenics, 2011)

b) Sterilizácia: uskutočnenie sterilizácie môže byť na škále od dobrovoľnosti až po vynútenie. Dobrovoľná sterilizácia by fungovala na báze poskytnutia finančnej odmeny jedincovi, prípadne by mohlo ísť o podmienenie štátneho príjmu, resp. štátnej podpory sterilizáciou, event. užívaním antikoncepcie. Povinná sterilizácia by sa mohla týkať ťažko mentálne postihnutých, duševne chorých, psychopatov a kriminálnych delikventov. (Bakalář, 2003, s. 289)

2. Pozitívna eugenika

Tá sa snaží zvýšiť fertilitu jedincov so žiaducimi vlastnosťami. Medzi jej hlavné prostriedky patrí:

a) priama finančná podpora a/alebo štátne granty.

b) plat za materskú dovolenku, ktorý by zodpovedal príjmu matky pred odchodom na materskú (to znamená, že čím vyšší plat, tým viac by sa jej oplatilo mať viac detí).

c) vzdelávanie o eugenike napr. formou kurzov eugeniky na gymnáziách a vysokých školách, ktoré by u ľudí so žiaducimi vlastnosťami posilnili túžbu mať viac detí. (Bakalář, 2003, s. 289)

d) ponuka vysokoškolského vzdelania úplne zadarmo (vrátane preplatených učebníc a cestovného) ženám, ak počkajú do 30-tky a predtým budú mať 2 alebo 3 deti. V opačnom prípade budú platiť všetky náklady – ako ostatní.

Jedinou krajinou, ktorá praktizovala klasickú pozitívnu eugeniku v modernom svete v 2.polovici 20.storočia bol Singapur počas vlády Lee Kuan Yewa. Lepšie zarábajúcim boli poskytnuté daňové úľavy a vláda vytvárala podmienky k tomu, aby sa vysokoškolsky vzdelaní jedinci stretávali v spoločenskom prostredí akými sú napr.tanečné krúžky, či výletné plavby a tým podporovala vznik vzťahov a následné rozmnožovanie (článok The Coming Chinese Superstate, Richard Hoste). Vláda tiež začala verejnú kampaň „Maj tri alebo viac, pokiaľ si to môžeš dovoliť“, ktorá bola zameraná na ľudí s vyšším vzdelaním a príjmom.

Výsledky sa nakoniec dostavili: v období od 1987 do 1990 pokleslo percento detí narodených matkám so vzdelaním nižším ako stredoškolským zo 61% na 52%. Naopak percento detí narodených matkám so stredným alebo vyšším vzdelaním stúplo z 37% na 48%. (Bakalář, 2003, s.290).

3. Imigračné zákony

Tie tiež môžeme zaradiť k metódám eugeniky. Niektorí migranti budú mať eugenický, iní dysgenický efekt. Vo všeobecnosti sa dá povedať, že pre európske krajiny, kde sa priemerné IQ pohybuje okolo 100, budú mať eugenický efekt Židia (IQ 108 -115) a Číňania, Japonci alebo Kórejci (106). Naopak dysgenický efekt majú černosi (africkí – IQ 70, severoamerickí – IQ 85), moslimskí Arabi (IQ 84), hispánci (IQ 90 – 92) a Rómovia (priemer je 70, v Česku a na Slovensku sa podľa rôznych prieskumov pohybuje v rozpätí 70 – 82).

V súčasnosti, ak prebieha nejaká selekcia v rámci imigrácie, tak výhradne na základe individuálnych vlastností, nie etnickej príslušnosti (tak je tomu napr. v krajinách ako Kanada, Austrália, Singapur, kde je určitá časť imigračných kvót vyhradená pre žiadateľov s vyššou kvalifikáciou). V USA taktiež fungovala imigrácia postavená na merite, ktorá navyše preferovala migrantov európskeho pôvodu. V r. 1965 však v USA došlo k zmene imigračných zákonov, ktorých výsledkom je prijímanie väčšieho počtu migrantov nízkej kvality slúžiacich ako lacná pracovná sila. (Bakalář, 2003, s. 291)

4. Nová eugenika

Pokrok biotechnológií v 2. polovici 20. storočia viedol k rozvinutiu a uplatňovaniu viacerých metód selektívnej reprodukcie, ktoré možno použiť eugenicky: genetické poradenstvo, umelé oplodnenie, in vitro fertilizácia, prenatálna diagnostika a embryonálna selekcia. V súčasnosti sú tieto metódy takmer vždy založené na princípe dobrovoľnosti, no nájdu sa aj autori navrhujúci povinné uplatňovanie niektorých z týchto praktík.

1. Umelé oplodnenie

Spočíva v dobrovoľnom zavedení spermií do maternice iným spôsobom než pohlavným stykom za účelom dosiahnutia tehotenstva. Táto technika je vhodná pre heterosexuálne páry, ktoré trpia zo strany muža neplodnosťou. Je tiež žiadaná aj u lesbických párov a žien bez partnera, ktoré by chceli mať dieťa. Používa sa i v prípade, že je zo strany muža vysoká pravdepodobnosť prenosu genetickej choroby. Ide o najstaršiu a najjednoduchšie dostupnú metódu asistovanej reprodukcie.

Pri využití umelého oplodnenia má potencionálna matka možnosť vybrať si aký genetický materiál k tomu použije. Darci sú anonymní a v Slovenskej republike sa od nich vyžaduje okrem dobrého zdravotného stavu, mladého veku (18 – 32 rokov) a absencii genetických chorôb i minimálne stredoškolské vzdelanie. Takéto požiadavky sa ešte nemusia javiť ako náročné. Môže však dôjsť aj k prísnejším nárokom. Príkladom môže byť kryobanka v USA (štát California), ktorá si svojich darcov vyberá podľa veľmi prísnych kritérií. Vyhľadáva ich len na najprestížnejších univerzitách, a dokonca i vtedy akceptuje z nich len 1% záujemcov. Ideálny uchádzač by mal byť vyšší ako 177 cm, mať vek od 19 do 38 rokov, oprávnenie pracovať v USA a samozrejme mať dobrý zdravotný stav.

2. In vitro fertilizácia

V skratke IVF, známe i ako oplodnenie v skúmavke, je proces, pri ktorom sa vajíčko oplodní mimo telo ženy. Oplodnené vajíčko sa následne umiestni do podmienok napodobňujúcich prostredie tela matky. Po oplodnení sa vajíčko raz za 24 hodín rozdelí, a zdvojí tak počet svojich buniek. Následne dôjde k výberu tých, ktoré sa javia najviac životaschopnými. Jedno až dve z nich sa vložia do maternice. Prvé dieťa narodené s použitím tejto metódy bola Louisa J. Brownová v Anglicku v r. 1978.

Pred jej narodením došlo k Anglicku k záplave mediálnych strašení. Rodičia Louisi boli bombardovaní nenávistnými listami od náboženských fanatikov. Niektorí ľudia očakávali, že plod bude obsahovať ťažké deformácie spôsobené časom strávením mimo maternicu v počiatočných fázach vývoja. Iní dokonca tvrdili, že takéto dieťa bude odvrhnuté spoločnosťou, považované za občana druhej kategórie a diskriminované. Realita sa nakoniec ukázala byť o dosť triezvejšia. Od tejto doby sa pomocou tejto metódy narodilo viac ako päť miliónov zdravých detí. (článok The amazing story of IVF: 35 years and five milion babies later).

IVF tiež umožňuje zvýšiť pravdepodobnosť úspešného výberu vlastností u detí, pretože okrem darovaných spermií dovoľuje i použitie darovaných vajíčok. Selekcia rodičmi žiadaných vlastností je pochopiteľne možná len vtedy, ak sú známe vlastnosti darcov.

3. Preimplantačná genetická diagnostika (PGD)

Táto metóda umožňuje rozlíšiť vlastnosti embrya a na ich základe rozhodnúť o jeho implantácii. Pri použití IVF sa spočiatku vyberali iba tie embryá, ktorých bunky sa správne delili. Čoskoro sa však zistilo, že pri prítomnosti niekoľkých zdravých zárodkov bude možné uskutočniť ďalšie testy a na ich základe zvoliť ten najvhodnejší. Túto metódu využívajú najčastejšie rodičia, ktorí sú nositeľmi chorôb, u ktorých je vysoká pravdepodobnosť prenosu na dieťa. V súčasnosti je možné testovať embryá pred implantáciou na prítomnosť asi 2% z 15000 genetických porúch, ktoré môžu dieťa postihnúť. Je možné napr. zistiť prítomnosť svalovej dystrofie, cystickej fibrózy alebo Huntingtonovej choroby. Taktiež sa dá testovať zvýšená pravdepodobnosť srdečných chorôb, niektorých typov rakoviny, cukrovka a Alzheimerova choroba. V prípade chorôb, ktoré sa prejavujú len u jedného pohlavia, stačí namiesto diagnózy len určiť pohlavie zárodku. (Petr, 2003)

Zatiaľ je vo väčšine rozvinutých krajín povolené u embryí určených k implantácii zisťovať iba prítomnosť ťažkých genetických porúch. Je to však zvláštne. Prečo by sme nemali dieťaťu poskytnúť tú najlepšie genetickú výbavu, ak môžeme? Prečo sa zameriavať len na choroby? Obzvlášť z dôvodu, že rozdiel medzi ťažkou a ľahkou genetickou poruchou je aj tak silne závislý od miery pokroku v danej dobe. (článok Breeding perfect babies z https://www.abc.net.au/news/2008-11-12/37548)

1. Prenatálna diagnostika

Podobne ako PGD sa i tu jedná o testovanie na prítomnosť chorôb, postihnutí alebo prípadne iných znakov. Rozdeľuje sa na prenatálny screening a prenatálnu diagnostiku. Prvé spočíva len v určení percentuálnej pravdepodobnosti výskytu skúmanej choroby u vyšetrovaného jedinca. Prenatálna diagnostika už potvrdzuje prítomnosť daného stavu (text Differences between screening and – diagnostic tests, case finding. Health Knowledge, 2008). Cieľom je zistiť prítomnosť defektov a chromozomových abnormalít, akými sú napr. Downov syndróm, ráštep, Tay-sachsova choroba, srpkovitá anémia, cystická fibróza alebo svalová dystrofia. Okrem týchto znakov je možné zistiť aj pohlavie dieťaťa. Prenatálna diagnostika a screening sa uskutočňujú z 3 hlavných dôvodov:a) slúžia k určeniu vhodného času na uskutočnenie operácie, ktorá daný nedostatok napraví. b) v prípade, že danú vadu nemožno napraviť, je možné uskutočniť ukončenie tehotenstva.c) v neposlednom rade umožňuje rodičom, ktorí nesúhlasia s interrupciou, aby sa psychologicky a finančne pripravili na dieťa s chorobou alebo postihnutím. (Petr, 2003)

Radikálnejšie metódy novej eugeniky

1. Klonovanie

Klonovanie je proces, pri ktorom sa z jedného organizmu vytvorí ďalší s identickou genetickou informáciou. Nebudem tu popisovať celý jeho proces. Faktom je, že táto metóda reprodukcie je stále veľmi riziková. Doterajšie klonovanie u zvierat sa totiž stretáva s nízkym percentom úspešnosti. Narodené mláďatá bývajú často abnormálne veľké, čo komplikuje pôrod. Okrem toho vysoké percento z nich trpí vrodenými defektmi, najčastejšie pľúc, a celkom často umierajú hneď po narodení. Rôzne vady sa tiež môžu objaviť i neskôr vo vývoji. Pokiaľ by sa teda úspešnosť klonovania skokovo nezlepšila, tak asi ťažko by sa dalo povoliť klonovanie ľudí. Niektorí experti tvrdia, že táto technika nebude nikdy k ľudskej reprodukcii použiteľná.

Pokiaľ by sa však dosiahlo zrovnateľnej alebo dokonca lepšej úspešnosti než pri prirodzenom rozmnožovaní, tak by sa táto kritika nedala použiť. Ostala by len námietka osobnej identity v zmysle ktorej vzniknutý klon bude natoľko ovplyvnený genetickým materiálom svojej predlohy, že jeho životný osud sa mu bude značne podobať. Na to sa dá argumentovať poukázaním na jednovaječné dvojčatá, ktoré zdieľajú rovnakú genetickú informáciu. Nejednalo by sa teda v tejto oblasti o precedens. (Petr, 2003)

Záver

Ako ste si mohli prečítať, tak eugeniku je možné vykonávať rozmanitými spôsobmi, pričom ideálna je ich kombinácia. Najväčšiu výzvu v súčasnosti predstavuje nová eugenika prostredníctvom biotechnológií. Tá dáva zabudnúť na staré metódy a predstavuje prísľub výrazného pozdvihnutia ľudstva. Vďaka selekcii embryií sa môže inteligencia zvyšovať až dosiahne svoj limit a objavia sa nové mutácie a to spôsobom ako bola v posledných desaťročiach výrazne zvýšená priemerná rýchlosť koní prostredníctvom šľachtenia.

Pochopiteľne nemôžeme sa spoliehať výlučne len na eugeniku. Aby sme dosiahli čo možno najlepšie výsledky treba ju kombinovať s eutenikou, ktorá sleduje zlepšovanie kvality života prostredníctvom vonkajších faktorov. Eugenici rozhodne nie sú striktní genetickí deterministi a uvedomujú si, že vlastnosti, ktorých genetický potenciál sa snažia zlepšovať, sú formované aj prostredím (Lynn, 2001, s. 8). Zároveň si ale dobre uvedomujú mimoriadny význam podpory genetického hľadiska.

Literatúra:

1. Bakalář, P. 2003. Tabu v sociálních vědách. Praha : Votobia, 2003.

2. Petr, J.: Klonování : Hrozba, nebo naděje? Praha : Paseka, 2003, prvé vydanie.

3. Lynn, R.(2001): Eugenics. A Reassessment. Praeger, Westport

Webové stránky:

  1. Breeding perfect babies, https://www.abc.net.au/news/2008-11-12/37548
  2. https://www.healthknowledge.org.uk/public-health-textbook/disease-causation-diagnostic/2c-diagnosis-screening/screening-diagnostic-case-finding
  3. https://www.theguardian.com/society/2013/jul/12/story-ivf-five-million-babies


Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s